Konkurz pre seniorov

22. februára


DK Ružinov, Ružinovská 28 piatok o 13:00

Mestská časť Bratislava-Ružinov, Cultus Ružinov, AkSen o.z. a Alžbetinské Naivné Divadlo Bratislava vyhlasujú konkurz na obsadenie hereckých rolí do novopripravovaných divadelných hier.

Podmienkami pre uchádzačov sú seniorský vek, pokiaľ možno trvalý pobyt v Ružinove, ako i ochota vykonávať dobrovoľnú činnosť a podriadiť sa kolektívu. Nácvik bude obvykle dvakrát do týždňa v trvaní približne tri hodiny.

„Alžbetínske naivné divadlo má cieľ každý rok naštudovať dve nové hry. Preto potrebuje získavať nových aktívnych členov, prednostne mužov. Táto činnosť zlepšuje nielen telesnú, ale aj mentálnu kondíciu seniorov. K hre sa pristupuje ako k zábave, umocnenej tým, že súčasne zabáva iných, najmä vrstovníkov. V kolektíve sa tvorí priateľská, skoro až rodinná atmosféra“, hovorí herec ochotníckeho divadla, František Šatan.

Konkurz sa uskutoční v piatok 22. februára 2019 o 13:00 hod. v Spoločenskom dome Prievoz, Kaštieľska 30, miestnosť č. 14.

Spomedzi uchádzačov vyberie nových hercov výberová komisia.

Alžbetínske naivné divadlo
Alžbetínske naivné divadlo (AND) vytvorili zakladajúci členovia začiatkom roka 2017. Hlavným dôvodom bolo, že ako členovia Divadla u Zichyho , ktoré zriadilo Staré mesto Bratislava nemali vytvorené dostatočné podmienky k tomu, aby mohli skúšať, nacvičovať a hlavne hrať predstavenia. V tom roku nacvičili a premiérovali hru Moje lásky. V roku 2018 zriadili občianske združenie s rovnakým názvom.
Zakladajúci členovia majú radi kultúru a menovite divadlo a preto po odchode do dôchodku hľadali cesty, ako sa realizovať v tomto koníčku. Nakoľko poznajú mentalitu a spôsob života dôchodcov rozhodli sa, že prednostne budú hrať pre dôchodcov. A na to najlepšie vyhovuje “kočovná” forma”, teda hrať v mieste ich trvalého pobytu a v čase, ktorý im najviac vyhovuje. Predstavenia hrajú bez vyberania vstupného. Občianske združenie má v tomto čase 11 členov. Aktívne hrajú piati, toľko je maximálny počet úloh v jednej z troch naštudovaných hier.

Všetky informácie uchádzačom a záujemcom poskytne František Šatan, mobil 0903 517 465, mail dedo.penzista@gmail.com.